Leder/ledergrupper, styrer og lederutvelgelse

Alle bedrifter ledes i dag av en eller flere ledere på forskjellige nivåer. En bedrift har vanligvis et styre, daglig leder og andre ledere i ledergruppen eller mellomledere nedover i organisasjonen

Styret er som kjent det øverste styringsorganet i en bedrift og har hovedansvaret for selskapets drift. Eierne velger styret på generalforsamling og eierne kan kaste styret når de måtte ønske det. På en slik måte kontrollerer eierne selskapets ledelse og kan ha nokså stor kontroll over selskapets fremdrift.

Styret består av en styreleder og styremedlemmer, og det kan også bestå av eksterne styremedlemmer som har begrensninger på hva slags oppgaver de gjør. I styret kan man sette opp komiteer som ser på deler av driften eller spesielle sider ved driften, som deretter legger dette frem for styret. Det er styrets plikt å jobbe best mulig for eierne og kan ikke jobbe for egen vinning.

Styret ansetter daglig leder og kan sparke daglig leder når de ønsker det. Daglig leder har ikke ansettelsesvern og kan derfor måtte gå på dagen. Han eller hun blir vanligvis kompensert for dette. Daglig leder tar ofte med seg eller ansetter egne leder for å utføre sin jobb så godt som mulig. Et selskaps ledere, når det er flere, sitter ofte eller samles i en gruppe hvor man koordinerer fremdriften. Det er daglig leder og ledergruppas plikt å gjøre en best mulig jobb for selskapet og for eierne.

Man kan lett se at det krever mye fra selskapets styre og ledelse. Mye ansvar hviler på disse personene. For å kunne ta riktige beslutninger i styret og den operasjonelle delen av bedriften i ledergruppen må man alltid være oppdatert. Dette er en kjempeutfordring når man alltid er på farten.

Lederutvikling er derfor et veldig viktig aspekt av god ledelse. Ledelsen må kunne prioritere seg selv. Styret må selv ta ansvar for at de tar et avbrekk fra andre gjøremål og fyller på med kompetanse. Kompetanse kan være alt fra regnskapsanalyse, juss, skatt, kommunikasjon og mediahåndtering. Det er viktig at styre går igjennom alle sine oppgaver og definerer hva slags egenskaper et styremedlem trenger og hva slags egenskaper man selv er sterk på samt svak på. Dette er en øvelse i selvinnsikt – en viktig øvelse. Det samme gjelder for daglig leder og ledergruppa. Styret har også et ansvar her og bør følge opp, til en viss grad, ledergruppas utvikling. Det vil også være fornuftig av styre om å be om en rapport om hva slags kompetansehevingsaktiviteter ledergruppa foretar seg. Det er ikke uvanlig at etterutdanning, som selskapet betaler for er en del av dette.

Rådgiverne kan hjelpe til med påfyll av kunnskap, kompetanse og erfaring til styre og ledergruppa. Her kan det bringes inn veldig mye kompetanse internt og eksternt. Rådgiverne kan også assistere i lederutvelgelse. Det er ekstremt viktig at styret velger riktig leder, med riktige egenskaper. Personlige egenskaper i en leder er ekstremt viktig da en leders oppgave er å motivere ansatte, få ut synergier av ansatte, tenke strategisk, kommunisere med eksterne, og mange andre oppgaver. Gi ledelsen påfyll nå!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *